2010. január 8., péntek

Többféle imaA hálaadás imája


Mindenért, amit adtál,

hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél

hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,

hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,

hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,

hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,

hálát adok Neked, Istenem!

Ámen


Assziszi Szent Ferenc imájaUram, tégy engem békéd eszközévé…

Hogy szeretetet vigyek oda,

ahol egymást gyűlölik,

Hogy kibékülést vigyek oda,

ahol egymást bántják,

Hogy egyetértést vigyek,

ahol viszálykodnak,

Hogy hitet vigyek oda,

ahol a kétkedés kínoz,

Hogy az igazságot vigyem oda,

ahol a tévedés uralkodik,

Hogy a reményt vigyem oda,

ahol a kétségbeesés kerekedett felül,

Hogy örömet vigyek,

ahol szomorúság van,

Hogy fényt vigyek,

ahol homály uralkodik.

Ó, Uram, segíts,

Hogy ne vigasztalásra vágyakozzam,

hanem hogy én vigasztaljak,

ne megértést keressek,

hanem, hogy én értsek meg másokat,

ne magamnak keressem a szeretetet,

hanem, hogy én szeressek.

Mert aki ad – az kap,

aki megbocsát – az nyer bocsánatot,

aki meghal – az születik újjá

az örök életre.

Ámen


Ima a Szentlélek vezetéséért


Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.

Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.

Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

ÁmenGyógyíts meg engem Uram!


Uram, hiszem, hogy Te teremtettél, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem.

Egészen átjár, és körülvesz a Te teremtő energiád, erőd, és szereteted, a jóság és a szépség hatalma.

Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg testem és lelkem egészségével!

Néha a gyermekkor zavaraitól szenvedek: a hiányos odaadás, a kevés szeretet, de saját hibáim és kudarcaim miatt is. De hiszem, hogy Te mindent meg tudsz bocsátani és mindent képes vagy meggyógyítani.

Segíts, hogy ne szenvedjek többé a keserű érzésektől és élményektől! Szabadíts meg engem Szentlelked által minden negatív tapasztalattól és rossz emléktől!

Adj nekem új jövőt, az öröm és a biztonság új érzetét, új kapcsolatot Veled és felebarátaimmal! Engedd, hogy átéljem gyógyításod valóságát és teljességét!

Uram, bízom segítségedben. Gyógyíts meg és fordíts magad felé engem!

ÁmenIma a betegekért

Mária, Jézus Anyja, kérlek virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!

Különösen azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,

Akik haláltusájukat vívják,

Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,

Akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,

Akiket senki nem ápol,

Akik járni szeretnének, de ágyhoz vannak kötve,

Akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,

Akik nyugtalanul hánykolódnak ágyukon, nem tudnak aludni, az éjszakát nyitott szemmel töltik,

Akiket betegségük miatt családjuk szegénységének gondja is kínoz,

Akiknek végleg le kell mondaniuk jövőbeli terveikről,

Akik nem hisznek az örök életben,

Akik nem tudják, hogy Krisztus szereti őket.

ÁmenIma gondjaink átadására

Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Hiszem, amit Szent Péter apostol által üzensz nekem: „Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). Szavadnál foglak Uram, és minden gondomat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden gondom a Tied!

Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak, és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak, és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoznak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal karok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat, és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani.

Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled.

Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése